Ομάδα Συζήτησης (εξάσκηση στα Αγγλικά) / Conversation Class (oral practice in English)

Αυτό το εξάμηνο το Γλωσσικό Κέντρο διοργανώνει "Ομάδα Συζήτησης" στα Αγγλικά με υπεύθυνο τον εθελοντή διδάσκαλο κ. Doherty. Η ομάδα θα παρέχει στους φοιτητές που ενδιαφέρονται για εξάσκηση στον προφορικό λόγο, εβδομαδιαίες συναντήσεις για τσάι/ καφέ και συζήτηση. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν μέσω email με τη γραμματέα του Γλωσσικού Κέντρου: tlytra@tuc.gr.

Σημείωση: Οι φοιτητές καλούνται να δηλώσουν πότε είναι διαθέσιμοι μεταξύ των ημερών Δευτέρα ή Πέμπτη στις 5:00 ή και τις 2 ημέρες. H εβδομαδιαία συνάντηση θα κανονιστεί σύμφωνα με την επιλογή της πλειοψηφίας.

 

This semester the Language Centre will offer a "Conversation Class" in English led by our volunteer teacher Mr. Doherty. The group will offer an opportunity for students interested in speaking practice to meet weekly for tea/coffee and conversation. Students interested should send an email to the administrative secretary of the Language Centre: tlytra@tuc.gr.

Note: Students should mention in their email if they are available either Monday or Thursday at 5:00 or both days. Whenever the majority can, that’s when the Conversation Class will be.