Αγγλικά I

Τα Αγγλικά I επικεντρώνονται σε επανάληψη γραμματικών φαινομένων και λεξιλογίου γενικών Αγγλικών επιπέδου Β2 καθώς επίσης και στην εκμάθηση βασικού ακαδημαϊκού λεξιλογίου. Στόχος τους είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης κειμένων και γραφής επίσημης αλληλογραφίας, ακαδημαϊκής και επαγγελματικής φύσης. Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει αυθεντικά κείμενα εξειδικευμένου περιεχομένου διαβαθμισμένου επιπέδου Β2, εργασίες και τεστ στην ηλεκτρονική τάξη, όπως και ασκήσεις. 2 ECTS

Σημείωση: Οι φοιτητές που έχουν πιστοποιημένο επίπεδο Γ2 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Γλωσσών μπορούν να προσκομίσουν ένα απλό φωτοαντίγραφο του διπλώματός τους στην αρχή του εξαμήνου στη γραμματεία του Γλωσσικού Κέντρου προκειμένου να λάβουν τελικό βαθμό εξαμήνου 8,0 χωρίς συμμετοχή στην τελική εξέταση. 

Αγγλικά II

Τα Αγγλικά II προσφέρουν περαιτέρω εκμάθηση γραμματικών και λεξιλογικών γνώσεων επιπέδου Γ1 καθώς επίσης και προχωρημένου ακαδημαϊκού λεξιλογίου. Στοχεύουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων γραφής, κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου. Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει αυθεντικά κείμενα εξειδικευμένου περιεχομένου διαβαθμισμένου επιπέδου Γ1, εργασίες και τεστ στην ηλεκτρονική τάξη, σε συνδυασμό με ασκήσεις. 2 ECTS

Σημείωση: Οι φοιτητές που έχουν πιστοποιημένο επίπεδο Γ2, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Γλωσσών μπορούν να προσκομίσουν απλό φωτοαντίγραφο του διπλώματός τους στην αρχή του εξαμήνου στη γραμματεία του Γλωσσικού Κέντρου προκειμένου να λάβουν τελικό βαθμό εξαμήνου 8,0 χωρίς συμμετοχή στην τελική γραπτή εξέταση. 

Αγγλικά III

Τα Αγγλικά III στοχεύουν σε εκμάθηση εξειδικευμένης ορολογίας, αντίστοιχης διαφόρων μαθημάτων της Σχολής, όπως Αντοχή Υλικών, Γεωφυσική (σεισμικά), Μηχανική, Πετρολογία και Φυσικές Διεργασίες. Βασίζονται σε κείμενα και ασκήσεις από αυθεντικό υλικό και επικεντρώνονται σε ανάπτυξη προχωρημένων δεξιοτήτων κατανόησης γραπτών κειμένων και διαλέξεων εξειδικευμένων θεμάτων, καθώς επίσης και ικανότητας περίληψης μακροσκελών επιστημονικών κειμένων. H ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τόσο διδακτικές σημειώσεις όσο και ασκήσεις στην ηλεκτρονική τάξη. 2 ECTS

Αγγλικά IV

Τα Αγγλικά IV στοχεύουν σε εκμάθηση εξειδικευμένης ορολογίας, αντίστοιχης διαφόρων μαθημάτων της Σχολής, όπως Γεωφυσική, Εδαφομηχανική, Εκμετάλλευση, Γενική και Συστηματική Ορυκτολογία. Βασίζονται σε κείμενα και ασκήσεις από αυθεντικό υλικό και επικεντρώνονται σε ανάπτυξη προχωρημένων δεξιοτήτων κατανόησης γραπτών κειμένων και διαλέξεων εξειδικευμένων θεμάτων, καθώς επίσης και ικανότητας γραπτής ανάλυσης ιδεών σχετικά με επιστημονικά ζητήματα. H ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τόσο διδακτικές σημειώσεις όσο και ασκήσεις στην ηλεκτρονική τάξη. 2 ECTS