Αγγλικά I

Το μάθημα/σεμινάριο, προσφέρεται στους φοιτητές ως προετοιμασία για τα προχωρημένου επιπέδου μαθήματα Αγγλικών 03 και Αγγλικών 04. Το επιδιωκόμενο επίπεδο των Αγγλικών 01 είναι το Β2 («ΚΑΛΗ» γνώση της γλώσσας) του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEFR). Για τους φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν πιστοποιητικό για την Αγγλική γλώσσα επιπέδου Β2, το μάθημα/σεμινάριο παρέχει τη δυνατότητα να προετοιμαστούν για τα διπλώματα γλωσσομάθειας σε επίπεδο Β2. Πρόκειται για ένα μάθημα χωρίς πιστωτικές μονάδες και χωρίς τελική εξέταση. 

Αγγλικά II

Το μάθημα/σεμινάριο, συνέχεια του μαθήματος Αγγλικά 01, προσφέρεται στους φοιτητές ως προετοιμασία για τα προχωρημένου επιπέδου μαθήματα Αγγλικών 03 και Αγγλικών 04. Το επιδιωκόμενο επίπεδο των Αγγλικών 01 είναι το Β2 («ΚΑΛΗ» γνώση της γλώσσας) του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEFR). Για τους φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν πιστοποιητικό για την Αγγλική γλώσσα επιπέδου Β2, το μάθημα/σεμινάριο παρέχει τη δυνατότητα να προετοιμαστούν για τα διπλώματα γλωσσομάθειας σε επίπεδο Β2. Πρόκειται για ένα μάθημα χωρίς πιστωτικές μονάδες και χωρίς τελική εξέταση. 

Αγγλικά III

Περιβαλλοντική ορολογία • Ακαδημαϊκό λεξιλόγιο • Γραμματική σχετικά με ακαδημαϊκό λόγο, κείμενο και διάλεξη • Εξάσκηση παρακολούθησης ακαδημαϊκών ομιλιών • Εξάσκηση αυτοαξιολόγησης • Διδασκαλία κειμένων για ακαδημαϊκούς σκοπούς • Εξέταση άρθρων σχετικά με τα αντικείμενα της Σχολής. Ο βαθμός των φοιτητών καθορίζεται από τις εργασίες και τα ηλεκτρονικά τεστ που έχουν κάνει κατά τη διάρκεια του εξαμήνου σε συνδυασμό με την τελική εξέταση. 3 ECTS

Αγγλικά IV

Περιβαλλοντική ορολογία • Ακαδημαϊκό λεξιλόγιο • Γραμματική σχετικά με ακαδημαϊκό λόγο, κείμενο και διάλεξη • Εξάσκηση παρακολούθησης ακαδημαϊκών ομιλιών • Εξάσκηση αυτοαξιολόγησης • Διδασκαλία κειμένων για ακαδημαϊκούς σκοπούς • Εξέταση άρθρων σχετικά με τα αντικείμενα της Σχολής. Οι εργασίες και τα ηλεκτρονικά τεστ καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου σε συνδυασμό με την τελική εξέταση θα καθορίσουν τον τελικό βαθμό του εκάστοτε φοιτητή. 3 ECTS