Αγγλικά I

Στόχος αυτού του μαθήματος είναι η επανάληψη γραμματικών ενοτήτων και η ανάπτυξη γραπτών και λεξιλογικών δεξιοτήτων σε επίπεδο Β2. Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει διδακτικές σημειώσεις, ηλεκτρονικές ασκήσεις και πληροφορίες, ασκήσεις στο Γλωσσικό Κέντρο, εργασίες και τεστ στην ηλεκτρονική τάξη. Για την ολοκλήρωση του υλικού αυτόνομης μάθησης των Αγγλικών συνιστάται στους φοιτητές ενασχόληση τουλάχιστον είκοσι πέντε ωρών ανά εξάμηνο. Ο τελικός βαθμός καθορίζεται από τις εργασίες και τα ηλεκτρονικά τεστ κατά τη διάρκεια του εξαμήνου καθώς και από την τελική εξέταση. 4 ECTS

Σημείωση: Οι φοιτητές που έχουν πιστοποιημένο επίπεδο Γ2 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο  Αναφοράς Γλωσσών μπορούν να προσκομίσουν ένα απλό φωτοαντίγραφο του διπλώματός τους στην αρχή του εξαμήνου στη γραμματεία του Γλωσσικού Κέντρου προκειμένου να λάβουν τελικό βαθμό εξαμήνου 8,0 χωρίς συμμετοχή στην τελική εξέταση.

Αγγλικά II

Tο μάθημα Αγγλικά II προσφέρει μια περαιτέρω ανάπτυξη των γραμματικών και λεξιλογικών δεξιοτήτων που ξεκίνησε στα Αγγλικά I με επιπρόσθετη έμφαση στις δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής ακαδημαϊκού λόγου. Εκτός από την ελάχιστη προτεινόμενη ενασχόληση των είκοσι πέντε ωρών για την ολοκλήρωση του υλικού των Αγγλικών II στο Γλωσσικό Κέντρο, οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν σε μαθήματα γραμματικής και συνομιλίας. Οι φοιτητές θα πρέπει επίσης να εγγραφούν στην ηλεκτρονική τάξη. Ο τελικός βαθμός προσδιορίζεται από εργασίες, τα ηλεκτρονικά τεστ και την τελική εξέταση. 4 ECTS

Σημείωση: Οι φοιτητές που έχουν πιστοποιημένο επίπεδο Γ2, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο  Αναφοράς Γλωσσών μπορούν να προσκομίσουν απλό φωτοαντίγραφο του διπλώματός τους στην αρχή του εξαμήνου στη γραμματεία του Γλωσσικού Κέντρου προκειμένου να λάβουν τελικό βαθμό εξαμήνου 8,0 χωρίς συμμετοχή στην τελική γραπτή εξέταση.

Αγγλικά III

Το μάθημα Αγγλικά III συνδυάζει ένα πρόγραμμα αυτόνομης εκμάθησης στο Γλωσσικό Κέντρο με διδακτικές σημειώσεις εξειδικευμένων θεματικών ενοτήτων σύμφωνα με το πεδίο σπουδών της Σχολής. Οι θεματικές ενότητες επικεντρώνονται σε δεξιότητες γλωσσικές, γραπτές και κατανόησης που εστιάζουν σε ό,τι μαθαίνουν οι φοιτητές στο ευρύτερο πλαίσιο των ειδικοτήτων τους. Οι φοιτητές οφείλουν να εγγράφονται και να συμμετέχουν στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος καθώς επίσης και να χρησιμοποιούν τους απαιτούμενους ή προτεινόμενους πόρους του Γλωσσικού Κέντρου. Ο βαθμός των φοιτητών καθορίζεται από τις εργασίες και τα ηλεκτρονικά τεστ που έχουν κάνει κατά τη διάρκεια του εξαμήνου σε συνδυασμό με την τελική εξέταση. 4 ECTS

Αγγλικά IV

Στο μάθημα Αγγλικά IV, οι φοιτητές οφείλουν να μελετούν κείμενα και λεξιλόγιο βασισμένο σε υλικό του  πεδίου των σπουδών τους. Επίσης καλούνται να συμμετέχουν στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος καθώς και να χρησιμοποιούν τους απαιτούμενους ή προτεινόμενους πόρους του Γλωσσικού Κέντρου. Οι εργασίες και τα ηλεκτρονικά τεστ καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου σε συνδυασμό με την τελική εξέταση θα καθορίσουν τον τελικό βαθμό του εκάστοτε φοιτητή. 4 ECTS