Αγγλικά I

To μάθημα Αγγλικά I έχει σχεδιαστεί για φοιτητές που χρειάζονται βοήθεια για την επίτευξη του επιπέδου γλωσσομάθειας B2 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες. 3 ECTS

Αγγλικά II

To μάθημα Αγγλικά II έχει σχεδιαστεί για φοιτητές που χρειάζονται βοήθεια για την επίτευξη του επιπέδου γλωσσομάθειας B2 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες. 3 ECTS

Αγγλικά III

Τo μάθημα Αγγλικά III συνδυάζει ένα πρόγραμμα αυτόνομης εκμάθησης στο Γλωσσικό Κέντρο με διδακτικές σημειώσεις εξειδικευμένων θεματικών ενοτήτων σύμφωνα με το πεδίο σπουδών της Σχολής. Οι θεματικές ενότητες επικεντρώνονται σε δεξιότητες γλωσσικές, γραπτές και κατανόησης που εστιάζουν σε ό,τι μαθαίνουν οι φοιτητές στο ευρύτερο πλαίσιο των ειδικοτήτων τους. Οι φοιτητές οφείλουν να εγγράφονται και να συμμετέχουν στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος καθώς επίσης και να χρησιμοποιούν τους απαιτούμενους ή προτεινόμενους πόρους του Γλωσσικού Κέντρου. Ο βαθμός των φοιτητών καθορίζεται από τις εργασίες και τα ηλεκτρονικά τεστ που έχουν κάνει κατά τη διάρκεια του εξαμήνου σε συνδυασμό με την τελική εξέταση. 3 ECTS

Αγγλικά IV

Στο μάθημα Αγγλικά IV οι φοιτητές οφείλουν να μελετούν κείμενα και λεξιλόγιο βασισμένο σε υλικό του πεδίου των σπουδών τους. Επίσης καλούνται να συμμετέχουν στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος καθώς και να χρησιμοποιούν τους απαιτούμενους ή προτεινόμενους πόρους του Γλωσσικού Κέντρου. Οι εργασίες και τα ηλεκτρονικά τεστ καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου σε συνδυασμό με την τελική εξέταση θα καθορίσουν τον τελικό βαθμό του εκάστοτε φοιτητή. 3 ECTS