Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες: Μάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση (CEFR) σχεδιάστηκε για να παρέχει μια διαφανή, συνεκτική και ολοκληρωμένη βάση για την εκπόνηση γλωσσικών προγραμμάτων σπουδών και κατευθυντήριων γραμμών σπουδών, τον σχεδιασμό του διδακτικού και μαθησιακού υλικού και την αξιολόγηση της επάρκειας ξένων γλωσσών.

Δείτε εδώ το πλέγμα αυτοαξιολόγησης.Proficient User - Αυτάρκης Χρήστης 

Γ2
Ο αυτάρκης χρήστης επίπεδο Γ2 κατανοεί οτιδήποτε ακούει ή διαβάζει, αρκεί το προφορικό ή γραπτό κείμενο στη γλώσσα-στόχο να μην απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις. Κάνει περίληψη των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε προφορικές ή γραπτές πηγές, αναπαράγοντας τα επιχειρήματα και τις εκτιμήσεις που εμπεριέχονται σε αυτές. Εκφράζεται με ευχέρεια και ακρίβεια για οποιοδήποτε θέμα τους αφορά, ακόμα και σε περιπτώσεις όπου απαιτείται μια σύνθετη δομή και σύνταξη γραπτού και προφορικού λόγου.

Γ1 
Ο αυτάρκης χρήστης επίπεδο Γ1 κατανοεί κείμενα σχετικά μεγάλης έκτασης και υψηλού βαθμού δυσκολίας. Εκφράζεται με ευχέρεια σε διάφορες περιστάσεις επικοινωνίας, επιλέγοντας τα κατάλληλα για την περίπτωση λεκτικά σχήματα και το κατάλληλο ύφος. Χρησιμοποιεί τη γλώσσα με ευχέρεια ανάλογα με τις κοινωνικές, εκπαιδευτικές ή επαγγελματικές απαιτήσεις που τίθενται. Παράγει ορθά δομημένο προφορικό και γραπτό λόγο, ακόμα και για πολύπλοκα θέματα, αποδεικνύοντας ότι έχει την ικανότητα να διατυπώνει πληροφορίες ή απόψεις σωστά και να οργανώνουν σύνθετο, συνεκτικό λόγο.

 

Independent User - Ανεξάρτητος Χρήστης

Β2
Ο ανεξάρτητος χρήστης επίπεδο B2 κατανοεί τα κύρια σημεία κειμένων μέτριας δυσκολίας, επάνω σε διάφορα θέματα, ακόμα και αν περιλαμβάνουν αφηρημένες έννοιες ή ειδικές πληροφορίες που απαιτούν κάποιες τεχνικές γνώσεις. Συνδιαλέγεται με ευχέρεια και αμεσότητα, καθιστώντας τη συνομιλία με άλλους που έχουν άριστη γνώση της γλώσσας-στόχου φυσική και απρόσκοπτη και για τις δύο πλευρές. Παράγει προφορικό ή γραπτό λόγο σχετικά με διάφορα θέματα, εκφράζοντας άποψη και αναπτύσσοντας επιχειρηματολογία υπέρ ή κατά του υπό συζήτηση θέματος.

B1
Ο ανεξάρτητος χρήστης επίπεδο B1 κατανοεί την κεντρική ιδέα κειμένου, γραπτού ή προφορικού, σχετικού με διάφορα κοινωνικά θέματα, ζητήματα εργασίας, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, κ.λ.π. Χρησιμοποιεί τη γλώσσα σε συνθήκες που προσφέρονται για τη χρήση της, όπως κατά τη διάρκεια ταξιδιών ή διακοπών σε περιοχές όπου χρησιμοποιείται η γλώσσα-στόχος. Διατυπώνει συνεχή και συνεκτικό προφορικό ή/και γραπτό λόγο πάνω σε θέματα που αφορούν το ευρύ κοινό, εκφράζοντας τις απόψεις τους για αυτά ή γύρω από προσωπικά θέματα αναφερόμενοι σε εμπειρίες, σχέδια, φιλοδοξίες τους, κλπ.

 

Basic User - Αρχάριος  Χρήστης

A2
Ο αρχάριος χρήστης επίπεδο Α2 κατανοεί συχνά χρησιμοποιούμενες εκφράσεις, προτάσεις και σημεία κειμένων που έχουν σχέση με καθημερινές εμπειρίες. Επικοινωνεί για απλά θέματα της καθημερινής ζωής, ανταλλάσσοντας πληροφορίες για τις συνήθειές του, για ζητήματα άμεσης ανάγκης, για θέματα που αφορούν στην οικογένειά του, την εργασία του, τον χώρο διαβίωσής του, κ.λ.π. Περιγράφει απλές καθημερινές καταστάσεις που τον αφορούν το άμεσο περιβάλλον του.

A1
Ο αρχάριος χρήστης επίπεδο Α1 κατανοεί και χρησιμοποιεί απλές φράσεις γραπτά και προφορικά για να ικανοποιήσει συγκεκριμένες καθημερινές ανάγκες του. Παρέχει πληροφορίες για πρόσωπα (τόσο για τον εαυτό του όσο και για άλλα άτομα), πράγματα και καταστάσεις, να κάνουν απλές ερωτήσεις σχετικά με θέματα της καθημερινότητας. Επικοινωνεί για απλά ζητήματα της καθημερινής ζωής, υπό την προϋπόθεση ότι οι άλλοι μιλούν αργά και κατανοητά, και είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν, εάν παραστεί ανάγκη.