Προγραμματισμός ομάδας συζήτησης για το Εαρινό εξάμηνο 2022-23/ Conversation group scheduling for the Spring semester 2022-23

Η Ομάδα συζήτησης στην Αγγλική γλώσσα για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές με τον κ. Barry Doherty θα πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη 18:00-19:00 στο Γλωσσικό Κέντρο. Καλούνται τυχόν νέοι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με την Γραμματεία του Γλωσσικού Κέντρου (tlytra<στο>tuc.gr).

The English language Conversation class for undergraduate and postgraduate students with Mr Barry Doherty will be held every Thursday 18:00-19:00 in the Language Centre. Any new interested students are invited to contact the Secretariat of the Language Centre (tlytra<στο>tuc.gr).