Προγραμματισμός ομάδας συζήτησης / Conversation group scheduling

Η ομάδα συζήτησης στην Αγγλική γλώσσα για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές με τον κ. Barry Doherty θα πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη 18:30-19:30 στο Γλωσσικό Κέντρο. Η πρώτη συνάντηση θα γίνει την Τετάρτη 26/10/2022. Καλούνται τυχόν νέοι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με την Γραμματεία του Γλωσσικού Κέντρου (tlytra<στο>tuc.gr).

The English language conversation class for undergraduate and postgraduate students with Mr Barry Doherty will be held every Wednesday 18:30-19:30 in the Language Centre. The first meeting will take place on Wednesday 26/10/2022. Any new interested students are invited to contact the Secretariat of the Language Centre (tlytra<στο>tuc.gr).