Προγραμματισμός Ομάδας Συζήτησης / Conversation Class Scheduling

Η Ομάδα Συζήτησης θα πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη στις 6 στο Γλωσσικό Κέντρο. Η πρώτη συνάντηση θα γίνει την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου.

The Conversation Class will take place every Thursday at 6 at the Language Centre. The first meeting will take place on Thursday, October 19th.