Επίπεδα Writing

Επίπεδο A1

 • Μπορώ να γράψω απλά σημειώματα σε φίλους.

 • Μπορώ να περιγράψω που μένω.

 • Μπορώ να συμπληρώσω έντυπα όπου απαιτούνται τα προσωπικά μου στοιχεία.

 • Μπορώ να γράψω απλές απομονωμένες φράσεις και προτάσεις.

 • Μπορώ να γράψω μια σύντομη απλή κάρτ ποσταλ.

 • Μπορώ να γράψω σύντομες επιστολές και μηνύματα με τη βοήθεια λεξικού.

Επίπεδο A2

 • Μπορώ να δώσω σύντομες, βασικές περιγραφές γεγονότων και δραστηριοτήτων.

 • Μπορώ να γράψω πολύ απλές προσωπικές επιστολές όπου εκφράζω ευχαριστίες και συγγνώμη.

 • Μπορώ να γράψω σύντομα, απλά σημειώματα και μηνύματα τα οποία σχετίζονται με ζητήματα της καθημερινής ζωής.

 • Μπορώ να περιγράψω σχέδια και συμφωνίες.

 • Μπορώ να περιγράψω τι μου αρέσει ή τι δεν μου αρέσει.

 • Μπορώ να περιγράψω την οικογένεια μου, τις συνθήκες διαβίωσης μου, τη μόρφωσή μου, τις παρούσες ή τις πιο πρόσφατες εργασίες μου.

 • Μπορώ να περιγράψω περασμένες δραστηριότητες και προσωπικές εμπειρίες.

Επίπεδο B1

 • Μπορώ να γράψω σύντομες αναφορές οι οποίες μεταφέρουν καθημερινές πρακτικές πληροφορίες και δηλώνουν αιτίες πράξεων.

 • Μπορώ να συνοψίσω, να αναφέρω και να εκφράσω την γνώμη μου για πρακτικές πληροφορίες σε οικεία θέματα μέσα στο γνωστικό μου πεδίο με σχετική αυτοπεποίθηση.

 • Μπορώ να γράψω προσωπικές επιστολές όπου περιγράφω εμπειρίες, συναισθήματα και γεγονότα με λεπτομέρειες.

 • Μπορώ να περιγράψω βασικές λεπτομέρειες απρόβλεπτων συμβάντων, όπως π.χ. ενός ατυχήματος.

 • Μπορώ να περιγράψω όνειρα, ελπίδες και φιλοδοξίες.

 • Μπορώ να δέχομαι μηνύματα τα οποία ζητούν πληροφορίες, περιγράφουν προβλήματα, κ.λ.π

 • Μπορώ να περιγράψω την πλοκή ενός βιβλίου ή μίας ταινίας και να περιγράψω τις αντιδράσεις μου.

 • Μπορώ, εν συντομία, να αιτιολογήσω και  εξηγήσω απόψεις, σχεδιασμούς και πράξεις/δράσεις.

Επίπεδο B2

 • Μπορώ να εξηγήσω μία άποψη για ένα τοπικό θέμα δίνοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα διαφορετικών εναλλακτικών λύσεων.

 • Μπορώ να αναπτύξω μια επιχειρηματολογία αιτιολογώντας την υποστήριξη ή την αντίθεση μου σε συγκεκριμένη απόψη.

 • Μπορώ να αξιολογήσω διαφορετικές ιδέες και λύσεις ενός προβλήματος.

 • Μπορώ να συνθέσω πληροφορίες και επιχειρήματα από έναν αριθμό πηγών.

 • Μπορώ να παραθέσω με λογικό ειρμό μια σειρά αιτιολογημένων επιχειρημάτων.

 • Μπορώ να εικάσω(να πιθανολογήσω) αιτίες, συνέπειες και υποθετικές καταστάσεις.

Επίπεδο Γ1

 • Μπορώ να αναπτύξω και να υποστηρίξω απόψεις εκτενώς και για τα δευτερεύοντα σημεία, τους λόγους και να δώσω τα σχετικά παραδείγματα.

 • Μπορώ να αναπτύξω μια επιχειρηματολογία συστηματικά, δίνοντας την κατάλληλη έμφαση στα σημαντικά σημεία και παρουσιάζοντας σχετικές υποστηρικτικές λεπτομέρειες.

 • Μπορώ να δώσω ξεκάθαρες, λεπτομερής περιγραφές σύνθετων θεμάτων.

 • Μπορώ συνήθως να γράψω χωρίς να συμβουλευτώ λεξικό.

 • Μπορώ να γράψω τόσο καλά ώστε η γραφή μου χρειάζεται να ελεγχθεί μόνο αν τα κείμενα είναι σημαντικά.

Επίπεδο Γ2

 • Μπορώ να παρέχω μια κατάλληλη και αποτελεσματική λογική δομή, η οποία βοηθά τον αναγνώστη να βρεί τα σημαντικά σημεία.

 • Μπορώ να παραγάγω ξεκάθαρες, ρέουσες (αβίαστες), σύνθετες αναφορές, άρθρα ή δοκίμια τα οποία παρουσιάζουν ένα θέμα, ή να δώσω καίριες εκτιμήσεις προτάσεων ή λογοτεχνικών έργων.

 • Μπορώ πάτνα να γράψω χωρίς να συμβουλευτώ λεξικό.

 • Μπορώ να γράψω τόσο καλά ώστε ομιλητές με μητρική τους γλώσσα τη γλώσσα στην οποία γράφω, δεν χρειάζεται να ελέγξουν τα κείμενα μου.

 • Μπορώ να γράψω τόσο καλά ώστε τα κείμενα μου δεν επιδέχονται σημαντικών βελτιώσεων ακόμα και από δασκάλους συγγραφής.